รู้สิทธิ

Tuesday, June 25, 2019

 

1

รู้สิทธิ

Thailand Document

📝 Malay

หรือ 

ฟังเสียง, เราต้องรู้อะไรบ้าง:

เราต้องทำอย่างไรเมื่อเราถูกจับ: 

🎧

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน:     

🎧 

Informasi tentang hak:

🎧

Thailand

Doc

Doc

📝 Malay

หรือ

ฟังเสียง :

การแจ้งให้ญาติทราบ

เราต้องรู้อะไรบ้าง:     

เราต้องทำอย่างไรเมื่อเราถูกจับ:   

🎧

Memaklumkan keluarga:  

🎧


 


QR Code